Algemene voorwaarden Energice sport support

 

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding; 2. Verkoopvoorwaarden; 3. Gebruik van de website en 4. Diversen, alsmede beleid, voorwaarden of documenten waarnaar een link is opgenomen in deze voorwaarden (gezamenlijk de ‘algemene voorwaarden’).

 

1. INLEIDING

www.energicesportsupport.eu  (de ‘website’) wordt geëxploiteerd door of namens EnergIce B.V, Merelhoven 51, Capelle aan den IJssel. Als u een bestelling via deze website plaatst, en nadat u een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is geaccepteerd, komt tussen u en EnergIce B.V, Merelhoveen 51, 2902 KA, Capelle aan den IJssel,  Nederland, een koopovereenkomst tot stand, waarop deze algemene voorwaarden en met name de onderstaande verkoopvoorwaarden van toepassing zijn (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘EnergIce/wij/ons’).

 

2. VERKOOPVOORWAARDEN

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u online producten bestelt via de website.

2.1 WANNEER ZIJN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door ons. Dit betekent dat u instemt met deze verkoopvoorwaarden wanneer u (i) iets bestelt via de website, (ii) iets bestelt via een webpagina die rechtstreeks aan de website is gekoppeld of (iii) een aanbieding van ons aanvaardt. Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken met onze schriftelijke toestemming.

2.2 PRODUCTEN

Wij hebben verschillende soorten producten, waaronder producten die volledig door ons zijn ontworpen en gemaakt (‘standaardproducten’) maar ook producten die weliswaar door ons zijn ontworpen maar door u kunnen worden gepersonaliseerd door materialen, kleuren of andere voorkeuren te selecteren (‘gepersonaliseerde producten’), gezamenlijk te noemen ‘producten’.

Voor de gepersonaliseerde producten kunnen extra restricties gelden, bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van het aantal van dergelijke producten per klant. Deze extra restricties zullen via de website onder uw aandacht worden gebracht.

Alle producten die op de website worden getoond, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat onze website de daadwerkelijk beschikbare voorraad weergeeft, kan het dus voorkomen dat een op de website getoond product toch niet meer verkrijgbaar is.

Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldopname- en weergavetechnologieën of andere technische factoren. EnergIce is niet aansprakelijk voor dergelijke verschillen en afwijkingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan typefouten, productomschrijvingen of kennelijke fouten op de website.

2.3 VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN EEN OVEREENKOMST MET EnergIce

U moet 16 jaar of ouder zijn om producten te kopen via de website.

U mag alleen als consument bestellen via de website, dus niet als wederverkoper.

U garandeert dat de gegevens die u in uw verzoek of bestelling aan ons verstrekt, juist en volledig zijn.

2.4 HOE KOMT EEN OVEREENKOMST MET U TOT STAND?

2.4.1 Algemene aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten

Het onderstaande geldt voor alle soorten producten. Alle informatie op de website is slechts een ‘uitnodiging tot het doen van een aanbod’. Met andere woorden, de informatie vormt als zodanig geen aanbod of bindende overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de producten te kopen die in uw bestelling staan vermeld.

Alle bestellingen die u plaatst, moeten eerst door ons worden aanvaard. Wij hebben te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren en/of een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens u of derden ontstaat. Als wij uw bestelling niet binnen tien werkdagen hebben bevestigd, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Wij kunnen naar eigen inzicht besluiten om uw bestelling niet te accepteren. Mogelijke gevallen waarin wij uw bestelling niet aanvaarden zijn:

 1. wanneer een op de website getoond product niet (meer) beschikbaar is;
 2. wanneer wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen krijgen;
 3. wanneer er verzendbeperkingen gelden voor een product;
 4. wanneer er bij een op de website getoond product sprake is van een (overduidelijke) fout, zoals een verkeerde prijs of een onjuiste omschrijving.

Indien wij (een deel van) uw bestelling niet aanvaarden, hebben wij het recht (een deel van) uw bestelling te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

In de hierboven onder a t/m d genoemde situaties behouden wij ons het recht voor om uw bestelling na de totstandkoming van de koopovereenkomst alsnog te annuleren en dus de koopovereenkomst op te zeggen. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

EnergIce behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren wanneer EnergIce weet of redelijkerwijs vermoedt dat deze tot stand is gekomen met behulp van of door middel van een softwareprogramma, robot, crawler, spider of ander geautomatiseerd middel of apparaat.

2.4.2 Speciale aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten voor standaardproducten

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging per e-mail met uw bestelnummer, details van de standaardproducten die u heeft besteld en details van eventuele bezorgdiensten. Er is pas sprake van aanvaarding van uw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst voor de standaardproducten tussen u en ons wanneer u:

 1. een bevestiging van ons ontvangt dat de standaardproducten vanuit ons magazijn naar u zijn verzonden;
 2. ofwel een bevestiging van de vervoerder ontvangt dat de standaardproducten klaarliggen om door u te worden afgehaald (als u ervoor heeft gekozen om deze bij een vestiging van de vervoerder af te halen) of dat de vervoerder de standaardproducten op het afhaalpunt heeft opgeslagen;
 3. ofwel een bevestiging van ons ontvangt dat de standaardproducten klaarliggen om door u te worden afgehaald bij ons filiaal.

 

NB: Het kan zijn dat de Click & Collect-service die beschikbaar is op de website in uw land, niet de mogelijkheid biedt om standaardproducten via de website te bestellen en te betalen (zoals beschreven onder 2.4.2 c), maar wel om standaardproducten via de website te reserveren en vervolgens bij ons op kantoor ter plaatse te kopen en te betalen. Als u het gereserveerde product koopt, sluit u een koopovereenkomst met de door u gekozen  winkel ter plaatse. Dit betekent dat u de standaardproducten slechts kunt retourneren bij dezelfde winkel waar u ze heeft gekocht en conform het retourbeleid van die winkel. De onderstaande artikelen 2.13, 2.14 en 2.15 zijn daarom niet van toepassing omdat deze alleen gelden voor het retourneren van standaardproducten die via de website zijn gekocht.


2.4.3 SPECIALE ASPECTEN VAN DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN           VOOR GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

Nadat u een bestelling van gepersonaliseerde producten heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging per e-mail. Zodra u deze bevestiging heeft ontvangen, is er sprake van aanvaarding van uw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst voor gepersonaliseerde producten tussen u en ons, tenzij het bepaalde in artikel 2.4.1 van toepassing is.

2.5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle producten blijven eigendom van EnergIce totdat u alle op grond van een of meer overeenkomsten aan ons verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, inclusief de kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren totdat de volledige eigendom op u is overgegaan.

2.6 BEHANDELING VAN PRODUCTEN

Wij wijzen u op de was- en onderhoudsvoorschriften die op de labels in de producten staan gedrukt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, inclusief behandeling daarvan die in strijd is met de voorschriften.

2.7 EEN BESTELLING ANNULEREN

Los van uw herroepingsrecht is het in beperkte gevallen mogelijk om een bestelling van standaardproducten te annuleren. Voor meer informatie, zie het Klantenservice gedeelte van de website.

2.8 PRIJS

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen staan vermeld in euro’s (€). EneergIce behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren voordat u een bestelling heeft geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

Wij kunnen bezorgkosten in rekening brengen. De bezorgkosten variëren per product en per type bezorging. Voor meer informatie, zie artikel 2.12 of kijk onder Bezorging in het Help-gedeelte van de website. Eventuele bezorgkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, gespecificeerd en opgeteld bij het totale bedrag van de bestelling.

2.9 BETAALMETHODEN

Kijk op de website voor informatie over beschikbare betaalmethoden.

EnergIce behoudt zich het recht voor om voor iedere bestelling een individuele credit check (kredietwaardigheidscontrole) uit te voeren overeenkomstig de Privacyverklaring van EnergIce Afhankelijk van de uitkomst daarvan behoudt EnergIce zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden te weigeren.

2.10 FACTUREN

Indien wij ervoor kiezen of wettelijk verplicht zijn om een factuur uit te schrijven of beschikbaar te maken, behouden wij ons het recht voor om dit in elektronische vorm te doen en u stemt daarmee in.

2.11 SPECIALE ASPECTEN VAN GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

U kunt uw eigen tekst toevoegen om een product te personaliseren. Dat kan uw naam zijn, een spelersnaam en ‑nummer, of u kunt zo creatief zijn als u maar wilt. Houd het wel netjes. Wij behouden ons het recht voor om ongepast taalgebruik en merknamen te verwijderen. Houd er ook rekening mee dat sommige speciale tekens niet door ons systeem worden ondersteund.

Wij verzoeken u om geen namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te uploaden, aan te leveren, te kopiëren of anderszins openbaar te maken die:

 1. de naam weergeven of bevatten van producten, diensten, ondernemingen, organisaties of evenementen die aan iemand anders toebehoren;
 2. de naam of bijnaam van een (nog levende of overleden) beroemdheid weergeven of bevatten;
 3. inbreuk (kunnen) maken op handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden;
 4. bedreigend zijn, aanzetten tot geweld, lasterlijk, obsceen, discriminerend, opruiend, seksueel expliciet of anderszins in strijd met de wet zijn; en/of
 5. naar het oordeel van EnergIce anderszins onaanvaardbaar zijn.

EnergIce behoudt zich het recht voor om personaliseringen, namen, woorden of formuleringen (of combinaties daarvan) af te wijzen die in een van de bovenstaande categorieën vallen. In dat geval wordt uw bestelling geannuleerd. Daarnaast heeft EneergIce het recht een vergoeding te eisen die gelijk is aan de waarde van de bestelde producten.

NB: Wanneer u een bestelling voor gepersonaliseerde producten plaatst:

 1. verklaart en garandeert u dat de namen, woorden of formuleringen die u gebruikt, uploadt, aanlevert, kopieert of anderszins openbaar maakt ten behoeve van uw gepersonaliseerde product, niet in een van de bovenstaande categorieën vallen;
 2. stemt u ermee in om EneergIce en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid die EnergIce of haar gelieerde ondernemingen lijden of oplopen als gevolg van door u gebruikte, geüploade, aangeleverde, gekopieerde of anderszins openbaar gemaakt namen, woorden of formuleringen (inclusief op uw gepersonaliseerde product);
 3. verstrekt u EnergIce en haar gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, volledig sublicentieerbaar recht om de door u aangeleverde namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te wijzigen ten behoeve van de uitvoering van uw bestelling; en/of
 4. voor zover de bestelling gepersonaliseerde producten betreft, heeft u geen bedenktijd, herroepingsrecht, retourrecht of recht op ontbinding (art. 6:230p sub f onder 1° BW).

2.12 LEVERING EN BEZORGING

Wij leveren de producten op het door u opgegeven adres in Nederland Wij kunnen alleen leveren op een huis- of kantooradres of een afhaalpunt van een vervoerder of, als u ervoor heeft gekozen de producten bij ons op kantoor  af te halen. In dat geval ontvangt u een e-mail waarin wij bevestigen dat de producten kunnen worden afgehaald. U stemt ermee in dat, mocht de bezorging niet zijn gelukt, de door ons ingeschakelde vervoerder de producten ook op een naburig adres of afhaalpunt mag bezorgen, waarna EnergIce wordt geacht aan haar afleververplichting te hebben voldaan. De vervoerder zal u informeren over de bezorging bij het naburige adres of afhaalpunt.

Bestellingen worden verzonden op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in het gebied waar ons magazijn zich bevindt. Houd daarom rekening met (nationale en/of regionale) feestdagen in uw land en in de Spaanse plaats Barcelona. Er wordt bezorgd op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in uw land. Denk eraan dat feestdagen per land en per jaar kunnen verschillen.

Voor nadere informatie over levertijden kunt u kijken bij de specificaties voor de diverse soorten bezorging onder Bezorging op onze website. Levertijden zijn indicatief en gelden daarom niet als uiterste leverdatum. Het feit dat een levertermijn is overschreden, geeft u op zichzelf geen recht op schadevergoeding. In het onwaarschijnlijke geval dat er vertraging optreedt bij een spoedbezorging, kunnen wij echter besluiten u toch de volledige kosten van de spoedbezorging te vergoeden. Denk eraan dat voor gepersonaliseerde producten andere levertijden gelden. Als uw bestelling standaardproducten én gepersonaliseerde producten omvat, zal de levering van de gehele bestelling langer duren. Wij wijzen er echter op dat gepersonaliseerde producten afzonderlijk van eventuele andere bestelde producten worden bezorgd en dat hiervoor een levertijd van ongeveer 1 tot 3 weken geldt.

Voor zover redelijkerwijs mogelijk heeft EnergIce het recht om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat u uw producten zo snel mogelijk ontvangt. Aan dergelijke deelleveringen zijn geen extra kosten verbonden. Mocht u ons echter zelf verzoeken om in delen te leveren, dan kunnen wij daarvoor extra bezorgkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Als wij een deel te laat leveren of als er sprake is van een onjuiste deellevering, geeft dat u niet het recht om eventuele andere delen van de bestelling te annuleren.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij – buiten onze schuld – na het sluiten van de koopovereenkomst (een deel van) uw bestelling niet of niet meer kunnen leveren, hebben wij het recht de koopovereenkomst te beëindigen. Wij zullen u daarover dan uiteraard zo snel mogelijk inlichten, waarna de reeds betaalde bedragen aan u worden gerestitueerd.

2.13 Retour- en herroepingsbeleid

Praktische informatie en instructies voor het retourneren van standaardproducten vindt u onder ‘Retour’ op de website.

Indien u gerechtigd bent een koopovereenkomst met ons te herroepen (en dus uw standaardproducten overeenkomstig artikel 2.14 of 2.15 te retourneren), zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Melding van herroeping en retourenring van producten

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons EnergIce B.V, Merelhoven 51, 2902 KA, Capelle aan den IJssel, door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) te laten weten dat u heeft besloten de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden, maar dit is niet verplicht. U kunt de koopovereenkomst ook elektronisch herroepen door de verklaring van herroeping in te vullen op onze website https:www.energicesportsupport.eu/klantenservice.eu  Als u van deze optie gebruikmaakt, zullen wij de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen.

Om aan de in artikel 2.14 en 2.15 genoemde herroepingstermijnen te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van de betreffende herroepingstermijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Standaardproducten dienen (volgens de instructies op de website) te worden geretourneerd naar:

 

EnergIceB.V, Merelhoven 51, 2902 KA, Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 

De eenvoudigste – en door ons geprefereerde – manier om uw producten te retourneren, is volgens het stappenplan onder ‘Retour’ op de website. Daarmee worden in één keer de producten geretourneerd én worden wij in kennis gesteld van uw wens om de koopovereenkomst te herroepen. 

Als u uw producten retourneert volgens de bovenstaande instructies, nemen wij de retourskosten voor onze rekening. In sommige gevallen kunt u de vervoerder verzoeken het retourspakket op te halen, maar hiervoor kan de vervoerder u extra kosten in rekening brengen. De huidige extra kosten zijn te vinden op de website. Retouren die niet aan de bovenstaande instructies voldoen, zijn voor uw eigen rekening en risico.

Zodra wij het/de geretourneerde product(en) hebben ontvangen en verwerkt, zullen wij u dat per e-mail laten weten.

NB: Voor gepersonaliseerde producten gelden speciale voorwaarden omdat deze speciaal voor u zijn gemaakt. Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, betekent dit dat u deze niet op grond van de vrijwillige retoursgarantie mag retourneren, tenzij er sprake is van productiefouten. 

2.14 Wettelijk herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen eenentwintig (21) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt eenentwintig (21) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de producten in ontvangst heeft genomen, of, indien uw bestelling meerdere producten bevatte die afzonderlijk worden geleverd, de dag van levering van het/de laatste product(en) binnen deze bestelling (‘herroepingstermijn’).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van die termijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

U dient de producten onmiddellijk, doch in ieder geval uiterlijk eenentwintig  (21) dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van de koopovereenkomst in kennis heeft gesteld, in een geschikte verpakking terug te sturen of aan te bieden voor retourenring overeenkomstig het retour- en herroepingsbeleid in artikel 2.13. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de producten verstuurt voordat deze termijn is verstreken.

Als u een koopovereenkomst gedurende de herroepingstermijn herroept overeenkomstig ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.14, restitueren wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van de herroeping van de overeenkomst. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij een andere betaalmethode met u afspreken; in ieder geval brengen wij u voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen, of, indien dat eerder is, totdat u bewijs heeft overgelegd dat u de producten heeft geretourneerd.

Voor waardevermindering van producten hoeft u alleen te betalen als deze is te wijten aan het feit dat u bij het bekijken van de aard, kenmerken en werking van de producten onzorgvuldig heeft gehandeld.

Uitzondering op uw herroepingsrecht

U heeft geen recht op herroeping ingevolge artikel 2.14 of 2.15 voor overeenkomsten met betrekking tot:

de levering van producten die volgens uw eigen specificaties zijn gemaakt of duidelijk op uw persoonlijke wensen zijn afgestemd (gepersonaliseerde producten); en/of

de levering van producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan na levering een verzegeling is verwijderd.

2.15 Vrijwillige retoursgarantie naast uw wettelijke herroepingsrecht

Onverminderd uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14 (en andere toepasselijke wettelijke rechten) verlenen wij u daarnaast een vrijwillige retoursgarantie. Dit betekent dat u de koopovereenkomst na de herroepingstermijn gedurende nog eens 86 dagen zonder opgaaf van redenen kunt herroepen, zodat er in totaal een retourstermijn van 100 dagen (de ‘vrijwillige retourstermijn’) geldt als contractueel herroepingsrecht met betrekking tot standaardproducten.

Op deze vrijwillige retoursgarantie gedurende de vrijwillige retourstermijn zijn de bepalingen in ons retour- en herroepingsbeleid (artikel 2.13) en de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Standaardproducten mogen niet gebruikt of beschadigd zijn (behalve in de zin van normaal gebruik om ze te bekijken) en moeten in de originele verpakking worden geretourneerd. Geretourneerde kleding wordt alleen geaccepteerd als het originele label niet is verwijderd. Het voorgaande heeft geen invloed op uw eerder beschreven wettelijke rechten, met name uw garantierechten en uw herroepingsrecht ingevolge artikel 2.14.

Wij moeten de door u geretourneerde standaardproducten vóór het einde van de vrijwillige retourstermijn hebben ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om een retour te weigeren en betalen geen vergoeding op grond van deze vrijwillige retoursgarantie voor geretourneerde standaardproducten die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Als u een koopovereenkomst gedurende de vrijwillige retourstermijn herroept conform ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.15, restitueren wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde standaardproduct(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen nadat wij de standaardproducten retour hebben ontvangen. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij brengen voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten in rekening.

 

2.15 A Herroepingsrecht

 • U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 21 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@energicesportsupport.eu  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

2.16 RETOURNEREN VAN GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

Omdat gepersonaliseerde producten  speciaal voor u worden gemaakt, accepteren wij geen retouren van gepersonaliseerde producten, behalve in geval van productiefouten, zoals uiteengezet in artikel 2.13. Als er sprake is van een fout in uw gepersonaliseerde product, wordt u verzocht hier retoursinstructies aan te vragen.

2.16 A Herroepingsrecht van gepersonaliseerde producten

  • “Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

2.17 RUILBELEID

Producten kunnen niet worden geruild. Als u een product wilt ruilen, dient u uw aankoop eerst te retourneren, waarna u uw geld terugkrijgt en u een nieuwe bestelling kunt plaatsen. U krijgt alleen geld terug wanneer de producten conform ons retour- en herroepingsbeleid in artikel 2.13 zijn geretourneerd.

2.18 BESCHADIGDE OF DEFECTE PRODUCTEN

Bij EnergIce staat kwaliteit voorop. Wij testen al onze producten grondig onder realistische omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze volledig geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn. EnergIce is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst.

Geretourneerde producten worden onderzocht door onze afdeling Kwaliteitsbewaking. U krijgt uw geld terug als de schade het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties. In geval van defecte producten krijgt u uw geld altijd volledig terug.

Als het probleem niet het gevolg is van de kwaliteit van het materiaal of het productieproces, wordt het oorspronkelijke product naar u teruggestuurd. Wij geven geen geld terug voor producten die:

 • ergens anders zijn gekocht dan via de website;
 • beschadigd zijn door verkeerd gebruik of nalatigheid (bijv. blootstelling aan chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, extreme hitte, scherpe voorwerpen enz.); en/of
 • beschadigd zijn door verkeerd gebruik of niet-beoogde activiteiten (bijv. het gebruik van hardloopschoenen voor veldsporten, of wandelschoenen als werkschoenen, enz.).

De levensduur van een product is afhankelijk van de gebruiker, de omstandigheden waaronder het wordt gebruikt en het specifieke slijtagepatroon van de gebruiker. Producten die zijn beschadigd als gevolg van normale slijtage of waarvan de redelijke levensduur is verstreken, worden niet vervangen.

Onze Klantenservice staat voor u klaar. U kunt altijd contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. U kunt ons hier bereiken.

2.19 Klachtenregeling

Wij maken u attent erop dat vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Voor meer informatie hier over kijkt u onder het menu homepage / Europese Commissie beslechting consumentengeschillen.

 

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Lees deze voorwaarden voor het gebruik van de website (‘voorwaarden voor gebruik van de website’) aandachtig door voordat u gebruikmaakt van de website en eventuele content van EnergIce op social media websites, waaronder Facebook en Twitter (gezamenlijk: de ‘website’). Deze voorwaarden voor gebruik van de website zijn van toepassing op ieder bezoek en gebruik van de website, alsmede op de content (zoals hierna gedefinieerd), informatie, aanbevelingen, producten en diensten die u op of via de website ontvangt. Door de website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan volledig in te stemmen met deze voorwaarden voor gebruik van de website, naast andere wet- en regelgeving die van toepassing is op de website en internet. Indien u niet instemt met deze voorwaarden voor gebruik van de website, wordt u verzocht de website onmiddellijk te verlaten.

3.1 CONTENT OP DE WEBSITE

Alle content op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot logo’s, pictogrammen, handelsmerken, tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en software (‘content’), is eigendom van EnergIceB.V, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of haar consentproviders. Alle elementen van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en de content, kunnen beschermd zijn op grond van het auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, databankrechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze of een andere overeenkomst met EnergIce, is het verboden delen of elementen van de website of de content op enigerlei wijze te kopiëren of door te sturen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de website, de content en alle daarmee samenhangende rechten de exclusieve eigendom van EnergIceB.V, haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers. Al deze rechten zijn voorbehouden.

3.2 AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Het auteursrecht op alle content is en blijft eigendom van EnergIceB.V, haar gelieerde ondernemingen c.q. haar licentiegevers. Tenzij in specifieke documenten op de website anders is aangegeven, mag u op de website aangetroffen content slechts bekijken, afspelen, afdrukken en downloaden voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag geen materiaal wijzigen en geen content kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, vermenigvuldigen, publiceren, overdragen, verkopen, in licentie geven of er afgeleide werken van maken. U mag geen content hergebruiken zonder voorafgaande toestemming van EnergIce B.V.  In het kader van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijke content op andere websites of in andere netwerkomgevingen verboden. U mag geen aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsaanduidingen van op de website aangetroffen content verwijderen.

Indien u software downloadt (met inbegrip van maar niet beperkt tot screensavers, smartphone-applicaties, pictogrammen, video’s en wallpapers) van de website, dan wordt de software, met inbegrip van bestanden, in de software verwerkte of door de software gegenereerde afbeeldingen en bij de software behorende gegevens (gezamenlijk de ‘software’) door EnergIce  B.V aan u in licentie verleend. EnergIce draagt de eigendom van de software niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de software wordt vastgelegd, maar EnergIce behoudt het volledige eigendomsrecht op de software en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop. U mag de software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins tot een voor de mens leesbare vorm reduceren.

Alle al dan niet geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen op producten van EnergIce B.V , productverpakkingen en/of op de website (de ‘handelsmerken’) blijven exclusief eigendom van EnergIceB.V, haar gelieerde ondernemingen c.q. haar licentiegevers en zijn beschermd op grond van de toepasselijke wetten en verdragen inzake handelsmerken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EnergIce  is het verboden om handelsmerken op enigerlei wijze te gebruiken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te verspreiden of te wijzigen, inclusief in advertenties of reclame met betrekking tot de verspreiding van materialen op de website. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EnergIce is het gebruik van de handelsmerken op andere websites of in andere netwerkomgevingen, zoals de opslag of vermenigvuldiging van (een deel van) de website op externe internetsites of het creëren van links, hypertekst, links of deeplinks tussen de website en andere internetsites, verboden.

3.3 AFWIJZING VAN GARANTIES

De website en de content zijn gratis en worden 'as is' en zonder enigerlei garantie verstrekt. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen advies.

EnergIce verklaart of garandeert niet dat de informatie en/of de faciliteiten op de website juist, volledig en actueel zijn, of dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Verder verzorgt EnergIce geen specifieke IT-infrastructuur of verbindingen. Daarom kan EnergIce ook niet verklaren of garanderen dat de website ononderbroken werkt of vrij van fouten is. Voor zover wettelijk is toegestaan, onthoudt EnergIce zich van garanties of verklaringen ten aanzien van het gebruik van de content op de website voor wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid daarvan of anderszins.

3.4 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de website is voor uw eigen risico. Noch EnergIce  noch haar medewerkers, functionarissen of directeuren, noch agenten of anderen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de website, zijn aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, gevolg-, bedrijfs- of andere schade als gevolg van het gebruik van – of de onmogelijkheid om gebruik te maken van – de content op de website, met inbegrip van schade die is veroorzaakt door virussen of een andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, of de prestaties van de producten of die anderszins voortvloeit uit of samenhangt met deze voorwaarden voor gebruik van de website, zelfs als EnergIce is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.5 LINKS NAAR DERDEN

Om u van dienst te zijn en om het gebruik van de website te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Via deze links verlaat u de website en de diensten van EnergIce . Deze links vallen buiten de zeggenschap van EnergIceB.V. Dit betreft onder meer links naar partners die de handelsmerken mogen gebruiken op grond van een co-branding-overeenkomst. De websites waarnaar wordt gelinkt, hebben hun eigen afzonderlijke voorwaarden en eigen privacybeleid. EnergIce is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content en activiteiten van deze websites. Het bezoeken van deze websites is derhalve geheel voor uw eigen risico.

NB: Deze andere websites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gebruikersgegevens verzamelen of persoonsgegevens opvragen. U wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van die websites te bekijken.

3.6 MISBRUIK VAN DE WEBSITE

Het is verboden de website te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd) die (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of die bedreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend of illegaal is dan wel gedrag kan vormen of aanmoedigen dat strafbaar wordt geacht, inbreuk maakt op de rechten van anderen of anderszins aanleiding kan zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of in strijd is met de wetgeving. EnergIce kan u te allen tijde naar eigen inzicht de toegang tot de website ontzeggen, onder meer in situaties waarin EnergIce van mening is dat uw gebruik van de website in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website en/of de toepasselijke wetgeving.

Het is tevens verboden de website te gebruiken voor reclame- of andere commerciële doeleinden.

Het is u niet toegestaan een softwareprogramma, robot, crawler, spider, page scraper of ander geautomatiseerd middel of apparaat te gebruiken om (a) delen van de website of de content daarop te openen, te kopiëren, te beïnvloeden of te monitoren dan wel de structuur of presentatie van de website of de content daarop te omzeilen of (b) het functioneren van de website of via de website verrichte transacties te verstoren, het gebruik van de website door wie dan ook te verstoren of te beïnvloeden, of derden te faciliteren om een product op de website te kopen.

Het is u niet toegestaan om door middel van hacking, password mining of op enige andere onrechtmatige of niet-toegestane wijze te trachten ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot delen of features van de website of aan de website gekoppelde systemen.

3.7 GEBRUIKERSCONTENT

Alle meningen, opmerkingen, commentaar, artwork, grafische voorstellingen, foto’s, links, vragen, suggesties, informatie, video’s en andere materialen (met inbegrip van uw productpersonalisaties) die u of andere gebruikers van de website op de website plaatsen of via de website verzenden (‘gebruikerscontent’), worden geacht niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd te zijn. Dit betekent dat EenergIce het niet-exclusieve, royaltyvrije recht heeft om gebruikerscontent voor ieder doel, via elk medium en wereldwijd te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en aan derden bekend te maken (licentieverlening). U erkent en stemt ermee in dat EnergIce alleen handelt als doorgeefluik voor de distributie van de gebruikerscontent en niet jegens u of derden verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud of juistheid van gebruikerscontent. EnergIce zal de door u gepubliceerde gebruikerscontent niet voortdurend monitoren en zal ook niet bemiddelen tussen gebruikers, noch heeft EnergIce enige verplichting om dat te doen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, erkent u en stemt u ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de gebruikerscontent worden geuit of zijn opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van EnergIce weergeven. Het gebruik van de gebruikerscontent is geheel voor uw eigen risico. U verklaart en garandeert dat door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent origineel van u is en geen kopie van werk van derden is of anderszins inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten van derden en geen lasterlijke of denigrerende uitspraken bevat. U verklaart en garandeert voorts dat u bevoegd bent om de in deze paragraaf bedoelde licentie te verlenen. U stemt ermee in om EnergIce en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid die EnergIce of haar gelieerde ondernemingen lijden of oplopen in verband met door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent of enig ander gebruik van de website door u.

EnergIce behoudt zich het recht voor om door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen voor zover deze naar de mening van EnergIce niet in overeenstemming is met deze voorwaarden voor gebruik van de website (met inbegrip van materialen die (mogelijk) inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten van derden) of anderszins onaanvaardbaar is voor EnergIce B.V..

U stemt ermee in EnergIce onmiddellijk schriftelijk in kennis te zullen stellen (voor contactgegevens zie hierna onder ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen’) van gebruikerscontent (of andere content) die in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website. U stemt ermee in EnergIce die informatie te verstrekken die EnergIce nodig heeft om te kunnen onderzoeken of deze gebruikerscontent (of andere content) in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website. EnergIce verklaart zich te goeder trouw te zullen inspannen om de betreffende klacht te onderzoeken en zal die maatregelen nemen die zij nodig acht. EnergIce garandeert of verklaart echter niet dat zij bedoelde gebruikerscontent of andere content (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

3.8 ONGEVRAAGDE IDEEËN

EnergIce voert het beleid dat zij zich onthoudt van het beoordelen of aanvaarden van ongevraagd ingediende ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen met betrekking tot het bedrijf van EnergIce (met inbegrip van maar niet beperkt tot schoeisel, kleding, sportartikelen en diensten), ongeacht of deze bestaan uit tekst, beeld, geluid, software, informatie of anderszins (‘materialen’), van personen buiten EenergIce. Wij verzoeken u daarom geen materialen op de website te plaatsen of deze per e-mail of op andere wijze aan EnergIce te sturen.


4. DIVERSEN


4.1 HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de website of de algemene voorwaarden van EnergIce, of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice door hier te klikken.

U kunt ook schrijven naar het onderstaande adres:

Klantenservice EnergIce Sport Support

Merelhoven 51, 2902 KA

Nederland


4.2 VOORRANG

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van EnergIce en content in andere delen van de website of in links, prevaleren de algemene voorwaarden in dit document.

4.3 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Op het gebruik van deze website en elke overeenkomst tussen u en ons is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die van kracht is op het moment dat u de bestelling via deze website plaatst of op de dag dat u deze website gebruikt (indien van toepassing).

Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden.

4.4 GEGEVENSBESCHERMING

EnergIce respecteert volledig de privacy van individuen die toegang hebben tot de website en deze gebruiken. Voor informatie over de manier waarop we cookies toepassen, het soort informatie dat we verzamelen, hoe en waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken en in welke situaties we gegevens aan derden openbaren, kun je onze privacyverklaring en ons cookiebeleid lezen. Deze zijn opgenomen in, en vormen onderdeel van, deze algemene voorwaarden van EnergIce

Indien je een wereldwijd en enkelvoudig EnergIce-account aanmaakt of een inkooporder plaatst, ga je ermee akkoord dat we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken conform onze privacyverklaring.

4.5 SCHENDBAARHEID

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden dienen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden afgesplitst en geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

4.6 UITBESTEDING EN CESSIE

EnergIce behoudt zich het recht voor om onze rechten en verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk uit te besteden, over te dragen, te cederen of te noveren, op voorwaarde dat uw rechten op grond van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden uit te besteden, te cederen of anderszins over te dragen zonder onze schriftelijke toestemming.

4.7 Overmacht

EnergIce zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de nakoming of het niet nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden wanneer zulks het gevolg is van een omstandigheid die in redelijkheid buiten de macht van EnergIce ligt.

4.8 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Dit heeft geen invloed op de toepasselijke dwingendrechtelijke regels volgens het recht van uw woonland.

Eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, kunt u naar eigen keuze voorleggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, of aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit laatste een EU-lidstaat is, welke rechters – met uitsluiting van alle andere – bevoegd zijn om dergelijke geschillen te beslechten. EnergIce zal eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, voorleggen aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit een EU-lidstaat is, of anders aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

4.9 INFORMATIE OVER BATTERIJEN

In sommige door EnergIce verkochte producten zitten batterijen.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor geeft duidelijk aan dat er sprake is van wegwerpbatterijen of oplaadbare batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten. Onder het symbool van de door gekruiste vuilnisbak kunnen de chemische aanduidingen van de betreffende gevaarlijke stoffen worden vermeld. Voorbeelden zijn Pb (lood), Cd (cadmium) en Hg (kwik).

Oude wegwerpbatterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. U kunt deze gratis inleveren bij het gemeentelijke inzamelpunt of bij een winkel. U kunt gekochte batterijen en oplaadbare batterijen na gebruik ook persoonlijk bij ons inleveren (zonder apparaat). Stuur geen batterijen per post op.

 

Versie april 2019

 

 

 

BIJLAGE 1 bij deze algemene voorwaarden

 

Modelformulier voor herroeping

Aan

EnergIce Sport Support

Merelhoven 51, 2902 KA Capelle aan den IJssel

The Netherlands

 

Ik /Wij* deel/delen u hierbij mede dat ik/wij* mijn/onze* koopovereenkomst voor de volgende goederen herroep(en):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Besteld op*/Ontvangen op*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Naam consument(en) en bestelnummer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adres consument(en):

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Datum/Handtekening van consument(en)

 

(alleen wanneer dit formulier naar waarheid is ingevuld)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.